Danh mục dịch vụ đặc biệt

Mã dịch vụ
Tên dịch vụ
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container
TCC THÁO CHÌ ĐỊNH VỊ HẢI QUAN
KHC KIỂM HÓA CONTAINER
RH RÚT HÀNG Rút hàng
CXCH Cân Container dùng xe chủ hàng vận chuyển
LBXN LƯU BÃI CONT SOC HẠ CHỜ XUẤT TÀU NGOẠI
RHB RÚT HÀNG BAO Rút hàng
DHB ĐÓNG HÀNG BAO Đóng hàng
DH ĐÓNG HÀNG Đóng hàng
SDDV CẮM ĐIỆN CONTAINER LẠNH CONT NỘI
SDD CẮM ĐIỆN CONTAINER LẠNH CONT NGOẠI
CHXT Cân Container hạ bãi chờ xuất tàu
LBCU LƯU BÃI CONTAINER
LBXT LƯU BÃI CONTAINER SOC HẠ CHỜ XUẤT TÀU
HM HÚT MÙI, KHỬ MÙI
LBU2 LƯU BÃI CONT NGOẠI TỪ NGÀY 21
LNHX LƯU BÃI CONT SOC NGUY HIỂM XUẤT TÀU NGOẠI
KVS KHONG VE SINH
LBNH LƯU BÃI CONT NGUY HIỂM SOC HẠ CHỜ XT
CTK Cân container tính khoán
DCCL DỊCH CHUYỂN CONTAINERL LẠNH
CXCC Cân Container dùng xe cảng vận chuyển
CB15 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 150%
BTC CƯỚC BUỘC THÁO CHẰNG CONTAINER
BT BÓC TEM HÀNG NGUY HIỂM
CDV Cân dịch vụ
CDH Cân Container vỏ trước khi đóng hàng và Cân container hàng sau khi đóng hàng xong
CC Vệ sinh hóa chất
GDC GIÁM ĐỊNH CONTAINER
DRUT ĐÓNG RÚT HÀNG CONT - CONT Sang cont
DH1P ĐÓNG HÀNG 1 PHẦN
DH1O ĐÓNG HÀNG 1 PHẦN CONT - XE CH
DRL ĐÓNG RÚT HÀNG LẠNH CONT - CONT Sang cont
DRB ĐÓNG RÚT HÀNG BAO CONT - CONT Sang cont
ND NHỔ ĐINH
RH1P PHÍ RÚT HÀNG 1 PHẦN
RH1C RÚT HÀNG 1 PHẦN CONT-CONT
SCB2 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 20%
SCB1 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 100%
PTR2 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 20%
PTR1 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 100%
PTQT PHỤ THU NÂNG HẠ CONT HÀNG TRÊN 40T
RB15 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 150%
PTT PHỤ THU NÂNG HẠ VỎ NGUY HIỂM
PTR5 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 50%
WF Vệ sinh container Flatrack
WD VỆ SINH HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT (DẦU LOANG QUÁ 1/2 DIỆN TÍCH SÀN)
VSRN VỆ SINH RỬA NƯỚC ÁP LỰC
WW Vệ sinh rửa nước
WP VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT)
SCCN Soi chiếu cotnainer XECH - XECH
SCB5 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 50%
VSHC SỬ DỤNG HÓA CHẤT TẨY RỬA SÀN NGẤM DẦU
VSCN TẨY KEO, NHỔ ĐINH, CẮT DÂY, CHÍT KEO, DỌN RÁC
VS VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT, RỬA NƯỚC)
PTQK PHỤ THU CONT QUÁ KHỔ
PR1P PHỤ THU TĂNG 50% RÚT 1 PHẦN
PR15 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 150%
PDRL PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT LẠNH
PRB5 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 50%
PRB2 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 20%
PRB1 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 100%
PD15 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 150%
PB15 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 150%
PDB5 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 50%
PDB2 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 20%
PDB1 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 100%
PTD2 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 20%
PTD1 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 100%
PTCL PHỤ THU CONT NÂNG HẠ CONT LẠNH
PTNH PHỤ THU NÂNG HẠ HÀNG NGUY HIỂM
PTI Phí PTI
PTD5 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 50%
PSC2 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 20%
PSC1 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 100%
PS15 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 150%
PSCC Phí sửa chữa container
PSC5 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 50%
XTAU Xuất tàu
NTAU Nhập tàu
CTAU Chuyển tàu
LBO LƯU BÃI Ô TÔ
GDL GIÁM ĐỊNH CONT LẠNH
LURO Lưu rỗng
PT PHỤ THU
GT GIẢM THU
LBCV LƯU BÃI CONTAINER 20 NGÀY ĐẦU
LBV2 LƯU BÃI CONTAINER 20 TRỞ ĐI
GVHH GIẢM GIÁ 5% PHÍ HẠ HÀNG
GVNH GIẢM GIÁ 5% PHÍ NÂNG HÀNG
GVHR GIẢM GIÁ 5% PHÍ HẠ VỎ
GVNR GIẢM GIÁ 5% PHÍ NÂNG RỖNG
GVDH GIẢM GIÁ 5% PHÍ ĐÓNG HÀNG
GVDB GIẢM GIÁ 5% PHÍ ĐÓNG HÀNG BAO
GVUT GIẢM GIÁ 5% PHÍ ĐÓNG RÚT CONT - CONT
GVKD GIẢM GIÁ 5% PHÍ KIỂM DỊCH
GVKH GIẢM GIÁ 5% PHÍ KIỂM HÓA
GVRH GIẢM GIÁ 5% PHÍ RÚT HÀNG
GVRB GIẢM GIẢ 5% PHÍ RÚT HÀNG BAO
GVB1 GIẢM GIÁ 5% PHÍ RÚT HÀNG BAO 1 PHẦN
SCC Soi chiếu container Bãi - Xe
HTC HUN TRÙNG CONTAINER
KDC KIỂM DỊCH CONTAINER
XGTH Xuất giao thẳng
HBAI Hạ bãi
CAPR Cấp rỗng
NGTH Nhập giao thẳng
TRAR Trả rỗng
LAYN Lấy nguyên
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container